Major League Soccer continues discussions on U.S. Open Cup participation

U.S. Soccer is actively exploring various possibilities for Major League Soccer’s involvement in the upcoming 2024 Lamar Hunt U.S. Open Cup, according to sources familiar with the matter. The intention is to find a solution that satisfies all parties involved. Although the talks are ongoing, those involved have chosen to remain anonymous at this stage due to the sensitive nature of the discussions.

In December, MLS initially announced its plan to replace its teams with those from its reserve/developmental league, MLS Next Pro, in the U.S. Open Cup. However, U.S. Soccer later declared that the request was denied after careful consideration. MLS responded by stating their commitment to finding an alternative solution for the 2024 tournament that addresses their concerns and goals.

Sources reveal that Major League Soccer has been in near-daily discussions with U.S. Soccer since January 1st. Additionally, the U.S. Open Cup Committee, a group under the purview of U.S. Soccer, has joined the conversation in the last week. However, there is no set deadline for a resolution. The tournament is scheduled to commence on March 19th, but the official draw has not been announced.

Among the proposals being considered is the option to exempt the nine U.S.-based MLS organizations that have qualified for the 2024 CONCACAF Champions Cup from participating in the U.S. Open Cup. This exemption would help alleviate fixture congestion for these teams. However, it remains uncertain whether the defending U.S. Open Cup champions, the Houston Dynamo, would have the choice to defend their title under this plan.

Another proposal under discussion is to allow MLS teams to decide whether to enter their first team or their developmental side into the tournament. It is unclear if Next Pro sides would enter the competition along with other third-division clubs from USL League One and NISA.

Furthermore, the possibility of increasing roster sizes for the tournament is being explored. MLS could potentially allow teams to expand their rosters beyond the current maximum of 30 players. However, the U.S. Open Cup does not currently have specific roster registration guidelines.

Efforts are also being made to reconsider the draw format to ensure that MLS teams do not face each other in the early rounds. The goal is to create more excitement around cross-divisional matchups, as matches between MLS teams early in the competition do not generate much interest.

Both Major League Soccer and U.S. Soccer have declined to comment on the ongoing discussions. While there is some precedent for MLS fielding only a portion of its eligible teams in the Open Cup, it remains to be seen if any of the proposed changes align with U.S. Soccer’s current guidelines.

The USSF Pro League Standards (PLS) outline the criteria for first-division sanctioning and state that U.S.-based teams must participate in all representative U.S. Soccer and CONCACAF competitions for which they are eligible. It is uncertain if there would be any exceptions or waivers granted to MLS if they were to deviate from these guidelines.

These developments may also have implications for pending legal cases. In the past, U.S. Soccer cited these standards as grounds for denying professional sanctioning to the NASL, leading to an ongoing antitrust lawsuit against the federation. Any decision to waive the PLS and allow MLS to opt out of the Open Cup could potentially impact the outcome of this lawsuit.

As discussions continue, the focus remains on finding a mutually beneficial solution that balances the interests of Major League Soccer and U.S. Soccer.

U.S. Soccer aktivně zkoumá různé možnosti angažmá Major League Soccer v nadcházejícím poháru U.S. Open Cup v roce 2024, podle zdrojů blízkých tématu. Cílem je najít řešení, které uspokojí všechny zúčastněné strany. Přestože jednání stále probíhají, účastníci zvolili na této stage zůstat anonymní kvůli citlivosti těchto diskuze.

V prosinci MLS původně oznámila svůj plán nahradit své týmy těmi ze své rezervní/rozvojové ligy MLS Next Pro v U.S. Open Cup. Avšak U.S. Soccer později prohlásil, že tento požadavek byl po pečlivém zvážení zamítnut. MLS na to reagovala prohlášením, že se zavazuje najít alternativní řešení pro turnaj v roce 2024, které se vypořádá s jejich obavami a cíli.

Zdroje odhalují, že Major League Soccer vedla téměř denní diskuze s U.S. Soccer od 1. ledna. Navíc Komise U.S. Open Cup, skupina podle U.S. Soccer, se připojila k rozhovorům v minulém týdnu. Nicméně, pro vyřešení není stanoven žádný konečný termín. Turnaj je naplánován na 19. března, avšak oficiální losování ještě nebylo oznámeno.

Mezi zvažovanými návrhy je možnost vyjmout devět amerických MLS organizací, které se kvalifikovaly na CONCACAF Champions Cup 2024, z účasti v U.S. Open Cup. Toto omezení by pomohlo tyto týmy zbavit přeplněnosti jejich harmonogramu zápasů. Avšak zůstává nejisté, zda by měli obhájci titulu v U.S. Open Cup, Houston Dynamo, možnost bránit svůj titul podle tohoto plánu.

Dalším projednávaným návrhem je, že týmy MLS by mohly rozhodnout, zda vstoupí do turnaje s prvním týmem nebo s jejich rozvojovým týmem. Je nejasné, zda by Next Pro týmy vstoupily do soutěže spolu s dalšími kluby třetí divize z USL League One a NISA.

Dále se zkoumá možnost zvýšení velikosti soupisky týmů pro turnaj. MLS by potenciálně mohla povolit týmům rozšířit jejich soupisky nad současný maximum 30 hráčů. Nicméně, U.S. Open Cup v současnosti nemá specifické směrnice pro registraci soupisek.

Snaží se také přehodnotit formát losování, aby se zajistilo, že týmy MLS se nebudou čelit v raných kolech. Cílem je vytvořit více vzrušení kolem přesdivizních zápasů, protože zápasy mezi týmy MLS v raných fázích soutěže nevyvolávají přílišný zájem.

S jakými zminoval? tedy přečkanými změnami v průběhu diskusí. Ačkoli existuje určitý precedens pro to, že MLS postavila do Open Cupu pouze část svých oprávněných týmů, je zatím nejasné, zda se některé z navrhovaných změn shodují s aktuálními směrnicemi U.S. Soccer.

Standardy USSF Pro League (PLS) stanovují kritéria pro sankci první divize a uvádějí, že americké týmy musí zúčastnit všech příslušných soutěží U.S. Soccer a CONCACAF, na které mají nárok. Je nejisté, zda by byly uděleny nějaké výjimky nebo osvobození pro MLS, pokud by se odchýlili od těchto směrnic.

Tyto vývoje by také mohly mít dopady na probíhající právní případy. U.S. Soccer v minulosti uvedl tyto standardy jako důvod pro odmítnutí profesionální sankce pro NASL, což vedlo k probíhajícímu antimonopolnímu soudnímu sporu proti federaci. Jakékoli rozhodnutí o odchylce od PLS a umožnění, aby se MLS odmítla zúčastnit U.S. Open Cup, by mohlo potenciálně ovlivnit výsledek tohoto soudního sporu.

Jak jednání pokračují, zaměřuje se na nalezení vzájemně výhodného řešení, které vyvažuje zájmy Major League Soccer a U.S. Soccer.