Drone Soccer: Combining STEM, Aviation and Team-Building at Asheboro High School

Asheboro High School is embracing the future of sports by introducing drone soccer to its students. This innovative sport combines the principles of soccer with the skills of STEM, aviation, and team-building. Led by biology teacher and coach Wendy Graham, the drone soccer team at Asheboro High has been meeting for a few months, and they are ready to take on the challenge.

The students at Asheboro High School have not only built their own drones but have also learned how to program and fly them. Under the guidance of their coach, they have dedicated themselves to perfecting their skills and finding their own niche within the team. Each drone is programmed differently to fit the specific needs of the position it plays in the match.

For sophomore Jaycoll Reyes, drone soccer has become a passion. “I was just super into it, which is really interesting. I like messing with stuff and that’s kind of how it all started,” he shared. Reyes plays as a striker and is responsible for flying the drone-shaped like a soccer ball through a hoop to score a point.

But drone soccer is not just about flying drones and scoring goals. It requires sensitivity, attentiveness, and the ability to manage multiple drones flying at high speeds. The students must constantly fine-tune and adjust the programming of their drones to enhance their gameplay.

The team’s hard work paid off when they traveled to Virginia for their first regional tournament in March and emerged as champions. Asheboro High School is now gearing up to compete in the U.S. Drone Soccer National Championship, which will be held at Virginia Tech at the end of April.

Drone sports, including soccer, are becoming increasingly popular around the world, particularly in countries like South Korea and Germany. Asheboro High School hopes to see the sport gain more recognition and popularity in the United States as well. “I think this needs more recognition, honestly,” said Reyes. “I think it will develop into a bigger sport.”

Asheboro High School’s participation in drone soccer not only promotes technological innovation but also encourages students to explore their passion for aviation and teamwork. It is an exciting new avenue for students to engage in a unique and thrilling sporting experience while also enhancing their STEM skills.

Asheboro High School přijímá budoucnost sportu pomocí zavedení dronového fotbalu pro své studenty. Tento inovativní sport kombinuje principy fotbalu se dovednostmi STEM, letectvím a budováním týmu. Pod vedením biologie učitelky a trenérky Wendy Graham se dronový fotbalový tým na Asheboro High setkává již několik měsíců a jsou připraveni přijmout výzvu.

Studenti na Asheboro High School nejen postavili své vlastní drony, ale také se naučili, jak je programovat a létat s nimi. Pod vedením svého trenéra se věnovali zdokonalování svých dovedností a hledání svého vlastního místa ve týmu. Každý dron je programován jinak, aby vyhovoval specifickým potřebám pozice, kterou hraje ve hře.

Pro druháka Jaycolla Reyese se dronový fotbal stal vášní. “Byl jsem do toho prostě super zapálený, což je opravdu zajímavé. Rád si hraji s věcmi a takto to vše začalo,” sdílel. Reyes hraje útočníka a je zodpovědný za létání dronem ve tvaru fotbalového míče skrz kruh, aby získal bod.

Ale dronový fotbal není jen o létání dronů a skórování gólů. Vyžaduje citlivost, pozornost a schopnost spravovat několik dronů, které létají rychlostí. Studenti musí neustále ladit a upravovat programování svých dronů, aby zlepšili jejich hru.

Týmová tvrdá práce se vyplatila, když se v březnu vypravili do Virginie na svůj první regionální turnaj a stali se mistry. Asheboro High School se nyní připravuje na soutěž v Národním mistrovství v dronovém fotbale, které se koná na Virginia Tech na konci dubna.

Dronové sporty včetně fotbalu se stávají po celém světě stále populárnějšími, zejména v zemích jako Jižní Korea a Německo. Asheboro High School doufá, že tento sport získá v USA více uznání a popularity. “Myslím si, že si to zasluhuje více uznání, upřímně řečeno,” řekl Reyes. “Myslím si, že se vyvine do většího sportu.”

Zapojení Asheboro High School do dronového fotbalu nejen podporuje technologickou inovaci, ale také povzbuzuje studenty, aby objevili svou vášeň pro letectví a spolupráci. Je to vzrušující nová možnost pro studenty, jak se zapojit do jedinečného a vzrušujícího sportovního zážitku, zatímco zároveň zdokonalují své dovednosti v oblasti STEM.

Definitions:
– STEM: Věda, technologie, inženýrství a matematika. (Source: Zdroj)

Suggested related link:
Dronesoccer.us